Condicions del servei

Condicions del servei

1. Preΰmbul: Freemeteo ιs un lloc d'informes meteorolςgics. Ofereix pronςstics i serveis correlatius, per exemple, pronςstics i alertes personalitzades per correu electrςnic als usuaris. L'accιs a Freemeteo actualment ιs gratuοt per a tots els usuaris. Tanmateix, Freemeteo es reserva el dret a cobrar l'accιs al lloc i els serveis que s'hi presten en el futur. En aquest cas, Freemeteo ho notificarΰ per endavant a tots els usuaris registrats i els donarΰ l'oportunitat de subscriure-s’hi. Queda expressament reservat el dret de Freemeteo a canviar, corregir o suprimir, en qualsevol moment, aspectes o caracterνstiques del lloc, incloent-hi (perς no limitat als continguts) les hores de disponibilitat i equipament necessari per a l'accιs o ϊs del lloc.

2. Drets d'autor:  Aquest lloc contι material amb drets d'autor, marques comercials i altres informacions de propietat, incloent-hi (perς no limitat a text) programari, fotografies i grΰfics. Freemeteo ιs l'ϊnic propietari de la informaciσ que ιs recollida aquν i de tots els drets de propietat intel•lectual i altres drets de propietat. Tots els drets estan expressament reservats. Per tant (excepte per al cas de la creaciσ d'una cςpia de seguretat d'una part del contingut del lloc, nomιs per a ϊs personal i sense esborrar la indicaciσ del seu origen), estΰ prohibit als usuaris vendre, copiar, modificar, reproduir, tornar a publicar, carregar, transmetre o distribuir, de qualsevol manera, la totalitat o part del material de Freemeteo, sense el consentiment previ i exprιs per escrit de Freemeteo.

Descΰrrega de responsabilitat:
A. Els usuaris accepten expressament que l'ϊs de Freemeteo ιs per la seva prςpia iniciativa i, per tant, n’assumeixen el risc d’usar-lo. Freemeteo, les filials i els proveοdors de serveis no garanteixen que el lloc serΰ ininterromput, lliure d'errors o que qualsevol error serΰ corregit. A mιs, Freemeteo no dσna cap tipus de garantia pel que fa als resultats obtinguts de la utilitzaciσ del lloc, ni de la informaciσ proporcionada a continuaciσ, especialment pel que fa a l’exactitud o la fiabilitat, aixν com de qualsevol dels serveis que presta.
B. La informaciσ i els serveis de Freemeteo se subministren "tal com sσn", sense garantia de cap tipus, expressa o implνcita, incloent-hi (sense limitaciσ) qualsevol garantia de tνtol, informaciσ, serveis o productes oferts a travιs de Freemeteo i qualsevol garantia implνcita de comercialitzaciσ, adequaciσ per a un propςsit particular, o no infracciσ.
C. La informaciσ continguda a Freemeteo, els usuaris no l’han d'interpretar com un consell o una incitaciσ a realitzar o no un acte determinat. Freemeteo no es fa responsable de la interpretaciσ que fan els usuaris de la informaciσ continguda en aquest lloc, ni de les accions que decideixin adoptar arran de la informaciσ que obtinguin a travιs d'aquest lloc.
D. Freemeteo no es fa responsable de cap dany o perjudici causat per qualsevol interrupciσ, error, inexactitud, correcciσ o supressiσ del servei. A mιs, Freemeteo no pot ser considerat responsable dels errors de rendiment o d'incompliment, retard en l'operaciσ o transmissiσ, panes de comunicaciσ en lνnia o de transmissiσ de virus en el servei (desprιs de l'accιs de l'usuari a Freemeteo, o a un altre lloc vinculat a les seves pΰgines), robatori, destrucciσ, accιs no autoritzat, alteraciσ o ϊs de registre, tant si ιs sobre la base d'incompliment de contracte, com greuge, negligθncia o qualsevol altra causa d'acciσ. Aquesta limitaciσ de responsabilitat s'estιn, i inclou, a qualsevol dany que resulti de la descΰrrega de qualsevol material publicat a Freemeteo o a qualsevol altre lloc vinculat a les seves pΰgines.
E. La present exempciσ de responsabilitat s'aplica a qualsevol informaciσ o als serveis prestats als usuaris d'aquest lloc, ja sigui a travιs d'un simple accιs a qualsevol de les pΰgines de Freemeteo o desprιs d'una demanda individual (incloent-hi, perς no limitant, les previsions  personalitzades i d’alertes de correu electrςnic).

4. Alertes per correu electrςnic: En subscriure's al servei d'avisos per correu electrςnic de Freemeteo, els usuaris accepten que el servei d'alerta comenηarΰ en un termini de set (7) dies. La informaciσ, productes i serveis es proporcionen en la base de "tal com" i "si estΰ disponible", i la seva entrega pot veure reduοda la freqόθncia o ser suspesa periςdicament. Freemeteo es reserva expressament el dret de suspendre o cancel•lar als usuaris la subscripciσ d'alerta de correu electrςnic en qualsevol moment, sense previ avνs ni explicaciσ. Tots els drets de propietat intel•lectual, inclosos els drets d'autor, en el contingut que apareix en les alertes de correu electrςnic pertanyen a Freemeteo. Com a resultat, tots els drets queden reservats.

5. Equip: Ιs responsabilitat exclusiva de l'usuari obtenir i mantenir tots els equips necessaris per a l'accιs i l'ϊs d'aquest lloc (per exemple, lνnies telefςniques, maquinari, etc.). Tanmateix, Freemeteo es reserva el dret de canviar els equips necessaris per a l'accιs i l'ϊs d'aquest lloc, en qualsevol moment i sense previ avνs. Tots els honoraris a tercers (per exemple, proveοdors de serveis d'Internet, etc.), per a l'accιs i l'ϊs d'aquest lloc seran sufragats pels usuaris.
    6. Enllaηos a altres llocs: Freemeteo inclou enllaηos a altres llocs web. Freemeteo no exerceix i no estΰ en condicions d'exercir cap tipus de control sobre la disponibilitat, el contingut, la polνtica de protecciσ de dades personals, les possibles infraccions a la normativa sobre drets d'autor, i la qualitat i quantitat de la informaciσ i els serveis prestats pels altres llocs. Els usuaris han de fer front a qualsevol problema que pugui sorgir durant la visita o l'ϊs d'aquests llocs. Freemeteo no dσna suport de cap manera, ni ιs responsable del contingut dels altres llocs.

7. Anuncis: Freemeteo penja material publicitari i, sovint, contι enllaηos a les pΰgines web dels anunciants. Freemeteo no exerceix, ni estΰ en condicions d'exercir, cap tipus de control sobre el contingut dels anuncis, cartells o anuncis emergents, la polνtica de protecciσ de dades personals o la possible infracciσ dels drets d'autor. Els usuaris s'han d'adreηar directament als anunciants per qualsevol problema que pugui sorgir durant la seva visita o la utilitzaciσ dels seus llocs. Freemeteo no dσna suport de cap manera, ni ιs responsable del contingut dels anuncis publicats en el lloc o pel contingut dels llocs dels anunciants. A mιs, Freemeteo no es fa responsable de cap comunicaciσ de l'usuari amb un tercer proveοdor de serveis, conegut a travιs de la publicitat o dels enllaηos continguts a Freemeteo, ni de qualsevol acord que pugui sorgir d'aquesta comunicaciσ.

8. Contingut de tercers: Freemeteo podrΰ publicar informaciσ, dades, textos i grΰfics enviats pels usuaris. Aquest material, tant si ιs publicat com enviat en privat, continua sent d'exclusiva responsabilitat del propietari. Freemeteo no es fa responsable de qualsevol error i / o omissiσ que aquest material poguιs contenir, ni per qualsevol dany que pugui patir l'usuari per l'ϊs d'aquest material. Freemeteo no es fa responsable, i els usuaris estan d'acord a no publicar material obscθ, vulgar, indecent, ofensiu, ni material que sigui difamatori, abusiu, invasor de la privacitat o dels drets de publicitat, que vulnerin el dret d'autor, o que sigui il•legal de qualsevol altra manera. A mιs, Freemeteo no es fa responsable de cap material que doni alθ a conductes que puguin constituir un delicte penal, que doni lloc a responsabilitat civil o qualsevol altra violaciσ de la llei, publicat o transmθs pels usuaris. Els usuaris d'aquest lloc comprenen i reconeixen la naturalesa internacional d'Internet i, per tant, estan d'acord a respectar i observar les normes de la deontologia de cada paνs.

9. Seguiment: Freemeteo tι el dret de negar-se a publicar o eliminar qualsevol material presentat o publicat en el lloc. Freemeteo tindrΰ el dret a eliminar qualsevol material que, dins la seva discreciσ, trobi que viola les disposicions exposades o que sigui objectable d'una altra manera.

10. Indemnitzaciσ: L'usuari es compromet a defensar, indemnitzar i mantenir indemne Freemeteo i el propietari, els empleats, afiliats o agents, contra qualsevol, i totes, les reclamacions, accions, demandes, danys, costos, responsabilitats, pθrdues i despeses (incloent-hi els honoraris d'advocat) que es puguin derivar de l’ϊs del lloc.

11. Protecciσ de dades: Hi ha alguns casos en quθ, per la seva prςpia facilitat, es demanarΰ a l'usuari informaciσ personal. Aquesta informaciσ ιs utilitzada per Freemeteo, i Freemeteo es compromet a no comunicar-la a tercers. Per a mιs detalls sobre l'ϊs i processament d'aquesta informaciσ, si us plau, consulteu la nostra Declaraciσ de Privacitat.

12. Canvi de les condicions d'ϊs: Freemeteo tι el dret, en qualsevol moment, de canviar o modificar els termes i condicions aplicables a la utilitzaciσ del lloc, en part o en conjunt, amb o sense previ avνs. L'ϊs del lloc web desprιs dels canvis o modificacions en les condicions d'ϊs, es considerarΰ com a acceptaciσ d'aquests canvis per part dels usuaris.

13. Altres: Aquests termes d'ϊs constitueixen l'acord complet entre les parts respecte de la utilitzaciσ de Freemeteo, i substitueixen tots els acords previs escrits o orals respecte d’aquest objecte. Cap renϊncia per qualsevol de les parts a denunciar alguna violaciσ o incompliment de contracte, serΰ considerada renϊncia a denunciar qualsevol violaciσ o incompliment precedent o subsegόent. Els tνtols de les seccions han estat inserits per conveniθncia i no afecten la interpretaciσ d'aquests termes d'ϊs.

14. Separabilitat: Si una clΰusula d'aquest Acord es converteix en il•legal, nul•la o inexigible a qualsevol jurisdicciσ, aixς no afectarΰ a la legalitat, validesa o forηa obligatςria en aquesta jurisdicciσ de qualsevol i totes les altres clΰusules d'aquest Acord.

15. Idioma: L’ idioma original d'aquest Acord ιs l'anglθs. En cas de conflicte entre el text en anglθs i qualsevol traducciσ, la versiσ en anglθs prevaldrΰ.

16. Llei aplicable - Jurisdicciσ: Aquestes condicions d'ϊs es regiran i interpretaran d'acord amb el  Dret Grec i Europeu, i estaran sotmeses a la jurisdicciσ exclusiva dels tribunals d'Atenes, Grθcia.